Informace pro účastníky-Vnitřní řád

VNITŘNÍ ŘÁD  Mostecké psí školy RASTAVA 

  1. Účastník výcviku , závodů, soustředění

–         je plně odpovědný za svého psa v areálu cvičiště, ale i v jeho blízkém okolí.  Spolek neodpovídá za zranění nebo úhyn psa.

–         v areálu vodní nádrže Matylda dbá na to, aby pes neobtěžoval návštěvníky, je povinen dodržovat také řád vodní nádrže Matylda.

–         zabezpečí svého psa tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání psů nebo  poranění osob

–         plně odpovídá za jím způsobené škody v areálu cvičiště

–         neničí překážky a ostatní majetek psí školy

–         udržuje čistotu v areálu cvičiště a v jeho blízkém okolí

–         dodržuje zákon na ochranu zvířat

–         respektuje pokyny instruktora výcviku

–         agresivní psi mají po dohodě s instruktorem výcviku v průběhu výcviku a volného venčení nasazen náhubek

–         dbá na to, aby byl pes před výcvikem vyvenčen, pokud dojde k vyvenčení v prostoru cvičiště nebo jeho blízkém okolí, je toto účastníkem výcviku ihned uklizeno na určené místo

–         dbá na to, aby psi neznačkovali překážky, lavičky, úvazy a prostory terasy hlavní budovy v areálu cvičiště

–         překážky, nářadí a jiné výcvikové pomůcky používá pouze s povolením a dle pokynů instruktorů výcviku a dbá na to, aby se pes na překážkách nezranil

–         nenarušuje výcvik pobíhajícím psem

–         nepohybuje se v části, kde jsou odkládací boxy, pokud tam nemá odloženého psa, jejich využití je možné pouze po dohodě s předsedkyní spolku nebo jejím  zástupcem

–         je povinen dodržovat požární bezpečnost v areálu cvičiště, v jeho blízkém okolí a v budovách spolku

–         případné dotazy a připomínky, nejen k výcviku, řeší s předsedkyní spolku nebo jejím zástupcem

–         dodržuje Informace pro pohyb a venčení psů v areálu vodní nádrže Matylda

–         je odpovědný za doprovázející nezletilé osoby, pokud jsou s účastníkem v areálu

  1. Zařazení do kurzu

–         platný očkovací průkaz psa, kde je uvedeno kompletní očkování vč. vztekliny, ne starší 1 roku a odčervení psa, ne starší půl roku

–         účastník kurzu  má uhrazen poplatek

–         dobrý zdravotní stav psa – pes může být vyloučen z výcviku a z výcvikového prostoru, pokud bude podezření, že jeho zdravotní stav  je nedostatečný a neodpovídá povaze a náročnosti výcviku, popřípadě ohrožuje zdraví ostatních psů

–         háravé feny se po dohodě s instruktorem mohou zúčastnit výcviku

–         účastník výcviku má pro psa výcvikové pomůcky : náhubek- pokud je pes agresivní, vodítko (ne navíjecí), obojek (zakázán je obojek ostnatý), pamlsky

  1. Hosté

–         jsou povinni řídit se tímto řádem

–         jsou odpovědní za chování a bezpečnost nezletilých osob, které je doprovází

–         pokud mají s sebou psa, předloží platný očkovací průkaz předsedkyni spolku nebo zástupci

–         nepohybují se ve výcvikovém prostoru

–         nesmí bez dovolení předsedkyně spolku nebo jejího zástupce          využívat překážek umístěných na cvičišti a umisťovat psa do odkládacích kotců bez souhlasu předsedkyně spolku nebo zástupce

  1. Vyloučení

–         nedodržování tohoto řádu

–         nevhodné chování účastníků výcviku nebo hostů, které se neslučuje s dobrými mravy

V Mostě dne 1.1.2021                         Radka Fenclová – předsedkyně sdružení